Organizacje społeczne a klimat

W miarę jak kryzys klimatyczny staje się coraz bardziej namacalny na całym świecie, organizacje społeczne w Polsce zyskują coraz większą świadomość jego wpływu na swoją działalność.

Według badania fundacji korporacyjnych z 2023 roku przeprowadzonego z inicjatywy Forum Darczyńców wynika, że dwie na trzy fundacje przyznają, że kryzys klimatyczny powinien być ważnym tematem, 47% z nich uwzględnia ten temat w organizacji swojej pracy, a 41%, bierze go pod uwagę przy planowaniu przyszłych działań.

Podobne wnioski wynikają z badania „Kondycja organizacji pozarządowych” z 2021 roku przeprowadzonego przez Stowarzyszenia Klon/ Jawor – niemal połowa (47%) przedstawicielek i przedstawicieli organizacji deklaruje, że kryzys klimatyczny powinien być ważnym tematem dla polskich organizacji pozarządowych, a 23% uwzględnia kwestie związane z kryzysem klimatycznym przy planowaniu działań.

Warto podkreślić, że te zmiany nie są jedynie deklaratywną postawą organizacji społecznych. Rosnąca liczba organizacji, które faktycznie angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska, może mieć realny wpływ na zmniejszenie negatywnego wpływu zmian klimatycznych na społeczeństwo i środowisko naturalne. Przykłady takich działań to edukacja społeczna na temat ekologii, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie projektów mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.