Deklaracja organizacji społecznych na rzecz klimatu

My, niżej podpisane organizacje, zdajemy sobie sprawę z rosnącego zagrożenia klimatycznego i poważnego ryzyka, jakie stanowi ono dla realizacji naszych celów społecznych. Wierzymy, że wszystkie organizacje, niezależnie od misji i specyfiki działalności, mogą podjąć zdecydowane i znaczące działania.

Cele Zrównoważonego Rozwoju i paryskie porozumienie klimatyczne wskazują na wyraźny międzynarodowy konsensus w sprawie pilnej potrzeby przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez działania łagodzące i adaptacyjne. Zmiany klimatu dotyczą kwestii zdrowotnych, równości płci, sprawiedliwości społecznej, kwestii edukacyjnej, ekonomicznej i kulturowej, a także kwestii bezpieczeństwa i praw człowieka.

Starania, które możemy podjąć i zasoby, którymi dysponujemy, będą się różnić, a tym, co nas łączy jest publiczne zobowiązanie do działania.

Zapraszamy wszystkie organizacje społeczne do przyłączenia się poprzez podpisanie Deklaracji organizacji społecznych na rzecz klimatu.

My, niżej podpisane organizacje, zobowiązujemy się do podjęcia następujących działań:

01

Podnosimy naszą świadomość dotyczącą klimatu

Poszerzamy wiedzę osób decyzyjnych, pracowników, interesariuszy i wolontariuszy na temat przyczyn, skutków i rozwiązań kryzysu klimatycznego oraz ich konsekwencji dla naszego życia i pracy.

Robicie świetny pierwszy krok, jeśli np.:

 • zapraszacie ekspertów do wystąpienia przed Waszym Zarządem z prezentacją na temat powiązań między zmianą klimatu a celami społecznymi, dla których została powołana organizacja; 
 • zachęcacie pracowników i wolontariuszy do wzięcia udziału w warsztatach dotyczących klimatu; 
 • zbieracie i regularnie rozpowszechniacie wiadomości dotyczące zmiany klimatu w komunikacji wewnętrznej; 
 • korzystacie z okazji do spotkań z innymi organizacjami, które podpisały Deklarację. 
Przykład:

Acess – Fundacja na rzecz Inwestycji Społecznych  

Zespół organizacji zaprezentował zarządowi dokument przedstawiający problematykę pracy związanej z ograniczaniem zmiany klimatu i jej skutków. Skoncentrowano się bardziej na zachęcaniu do zmiany zachowań niż na nowych wymogach dotyczących raportowania. Uznając swoją ograniczoną wiedzę i do pewnego stopnia ograniczoną pozycję do dyktowania trendów w sektorze, zespół postanowił przede wszystkim skupić się na tworzeniu przestrzeni do dyskusji i dzieleniu się pomysłami z partnerami i w razie potrzeby zewnętrznymi ekspertami. 

Jesteście na poziomie zaawansowanym, jeśli np.:

 • zapewniacie swoim pracownikom, wolontariuszom i członkom zarządu oraz pozostałym interesariuszom program szkoleniowy, kurs, lub warsztaty, zawierające użyteczną teorię i praktyczną wiedzę na temat zmiany klimatu i jej związków z Waszymi celami;  
 • zachęcacie członków zarządu do udziału w zewnętrznych wydarzeniach lub konferencjach dotyczących klimatu; 
 • dokonujecie przeglądu publicznie dostępnych badań (np. raport IPCFF, czy innych globalnie rozpoznawalnych raportów) na temat powiązań między klimatem a Waszą misją. W razie potrzeby zlecacie dodatkowe badania.   
Przykład:

Arcadia

Prowadzi kwartalne spotkania zespołów (kierownictwo wyższego szczebla i liderzy zrównoważonego rozwoju), aby omówić kwestie zrównoważonego rozwoju we wszystkich operacjach biznesowych. Zorganizowała wewnętrzne webinarium na temat kryzysu klimatycznego i historii ruchu ekologicznego. Przygotowuje dalsze działania dla pracowników: wydarzenia online w stylu TED talk, które zachęcają i podkreślają innowacyjność działań pracowników dotyczącą zrównoważonego rozwoju oraz projekt związany z problematyką emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo włącza realizację celów zrównoważonego rozwoju do corocznej oceny pracowników. 

Jesteście liderem wśród innych, jeśli:

 • włączacie wiedzę na temat klimatu do rekrutacji i rozwoju zarządu, wolontariuszy i pracowników (np. audyt umiejętności zarządu, opisy stanowisk, onbording, ocena roczna);  
 • udostępniacie swoją wiedzę innym organizacjom, budujcie bazę wiedzy i dobrych praktyk klimatycznych w Waszej działalności; 
 • oferujecie swoim grantobiorcom lub partnerom dostęp do rzetelnych szkoleń lub porad dotyczących zmiany klimatu – jej skutków i mitygacji, które uwzględniają specyfikę ich działalności oraz potrzeby. 
Przykład:

Fundacja Sabanci

Fundacja, która jest powiązana z grupą kapitałową Sabanci, koncentruje się na wsparciu dla trzech grup: młodzieży, kobiet i osób niepełnosprawnych. Organizacja zainteresowała się problemem zmiany klimatu w 2021 roku pod wpływem współpracy z platformą F20, grupującą fundacje z krajów G20. Przeprowadziła wówczas serię ankiet wśród swoich beneficjentów, żeby przyjrzeć się, co jest dla nich największym wyzwaniem związanym ze skutkami globalnego ocieplenia. Dostrzegając skalę problemów, organizacja przygotowała mapę drogową określającą ścieżkę stopniowego włączenia tematu zmiany klimatu do swojego programu grantowego. W tym samym czasie zaczęła również eksperymentować z popularyzacją problematyki klimatycznej w Turcji. Od konferencji online nt. roli filantropii w radzeniu sobie ze skutkami zmiany klimatu w popandemicznej rzeczywistości, przez konkurs filmów krótkometrażowych „Zmienia się klimat, zmienia się życie”, po publikację podręcznika dla dzieci, dystrybuowanego potem w porozumieniu z ministerstwem edukacji do szkół podstawowych. To zainteresowanie tematem i zaangażowanie w rozwój wiedzy przeniosło się na całą grupę Sabanci i doprowadziło m.in. do otwarcia na uniwersytecie finansowanym przez korporację wydziału poświęconego zmianie klimatu pod nazwą „Stambulskie Centrum Międzynarodowe Energii i Klimatu”.   

02

Angażujemy nasze zasoby dla klimatu

Angażujemy czas oraz zasoby, aby wspierać działania mitygacyjne, adaptacyjne i redukcyjne.

Robicie świetny pierwszy krok, jeśli np.:

 • wyznaczacie osobę (lub grupę) formalnie odpowiedzialną za koordynację prac nad wdrożeniem Deklaracji. Może to być nowe stanowisko lub dodanie odpowiedzialności do istniejącego stanowiska; 
 • ustalacie, w jaki sposób Wasz zarząd będzie mógł zaangażować się we wspieranie Deklaracji (np. klimat jako stały punkt w porządku obrad, rekrutacja ekspertów ds. klimatu do zarządu);  
 • zachęcacie swoich pracowników do zgłaszania pomysłów mających na celu walkę ze zmianą klimatu. Przed podjęciem działań konsultujecie się z ekspertami, aby ocenić czy Wasze działanie na rzecz klimatu nie jest greenwashingiem; 
 • sprawdzacie, jakie działania dla klimatu możecie podjąć w zgodzie ze swoim statutem; 
 • nadwyżki z Waszego rocznego budżetu przeznaczacie na finansowanie inicjatyw proklimatycznych. 
Przykład:

Barrow Cadbury Trust 

Organizacja zdecydowała się wesprzeć swoich grantobiorców w poszerzeniu ich wiedzy na temat zmiany klimatu. Ufundowała m.in. 10 stypendiów dla swoich beneficjentów, aby mogli wziąć udział w projekcie szkoleniowym poświęconym Carbon Literacy.

Jesteście na poziomie zaawansowanym, jeśli np.:

 • przeznaczacie część swoich wydatków programowych lub grantowych na działania na rzecz klimatu w ramach swojej ogólnej misji, czy to poprzez nowy program, czy rozwój obecnych działań (np. wsparcie dla ubogich rodzin nie tylko w zapewnieniu środków bytowych, ale również wymianie wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania domu/mieszkania na bezemisyjne źródła energii);  
 • jeśli Wasza organizacja już finansuje działania związane z klimatem, szukacie sposobu na zwiększenie rozmiaru i wpływu swoich wydatków programowych lub dotacji np. jeśli wspieracie remonty termomodernizacyjne w szkołach (działanie redukcyjne), uzupełniacie je o tworzenie ogrodów deszczowych (działanie adaptacyjne);  
 • nawiązujecie współpracę z innymi darczyńcami, aby razem, za pośrednictwem wspólnego funduszu klimatycznego lub innego mechanizmu, finansować działania na rzecz klimatu w większej skali; 
 • oferujecie swoim pracownikom wolontariat ekologiczny; 
 • udostępniacie swoje przestrzenie, zasoby i wsparcie merytoryczne grupom lokalnym lub aktywistom działającym na rzecz klimatu. 
Przykład:

Cloudesley  

W obecnym programie finansowania Cloudesley (Projekt Zrównoważonych budynków Kościelnych) kościoły w Islington mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do £50,000 na działania związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Organizacja weryfikuje również możliwości uruchomienia kolejnego projektu z tego cyklu, w ramach którego przeznaczyłaby dodatkowe środki na zwiększenie efektywności energetycznej i wpływu na środowisko budynków sakralnych, przy uwzględnieniu ograniczeń dotyczących przebudowy obiektów zabytkowych.  

Jesteście liderem wśród innych, jeśli:

 • zwiększacie swój wewnętrzny potencjał (np. dodatkowy personel, wiedza), aby pomóc w powiązaniu ochrony klimatu z innymi celami społecznymi. Rozwijacie możliwości zaangażowania większych zasobów na rzecz ograniczenia zmiany klimatu i wsparcia dla Waszych beneficjentów w radzeniu sobie z jej skutkami, w ramach ogólnej strategii wydatkowania Waszych funduszy;  
 • pracujecie z grantobiorcami i beneficjentami, wzmacniając ich możliwości angażowania rosnących zasobów i uwagi w działania na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia; 
 • nawiązujecie współpracę z innymi organizacjami i wspieracie się zasobami oraz wiedzą. 
Przykład:

Fundacje Open Society  

Organizacja sieciowa, zrzeszająca ponad 20 krajowych i regionalnych fundacji oraz 45 biur na całym świecie, skupiona na rozwoju demokracji. Specjalizuje się w przyznawaniu grantów wspierających obronę sprawiedliwości i budowanie demokratycznych reguł funkcjonowania społeczeństw. Angażuje się w ochronę praw człowieka, wzmacnia rozwój nowych idei i promuje kampanie rzecznicze. W 2021 roku, obserwując coraz większe zagrożenie ze strony zmiany klimatu dla realizacji swoich celów w wielu miejscach na świecie, organizacja podjęła decyzję o restrukturyzacji swoich działań. Stworzyła 4 nowe programy, w tym jeden poświęcony w całości sprawiedliwości klimatycznej. Fundacja uznała, że będzie to najlepszy sposób na wbudowanie zagadnień związanych z globalnym ociepleniem w swoje DNA. Globalny Program Sprawiedliwości Klimatycznej ma na celu zapewnienie większej spójności działań umacniających rozwój demokratycznych społeczności w świecie przekształconym przez wpływ klimatu. OSF dąży do wspierania sprawiedliwej transformacji, wykraczając poza interwencje, które mogą przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Skupia się na budowaniu społeczeństwa odpornego na kryzysy, z bardziej sprawiedliwym dostępem do zasobów. 

03

Integrujemy nasze programy na rzecz klimatu

W ramach tych programów poszukujemy sposobów pomocy beneficjentom w radzeniu sobie z zagrożeniami wynikającymi ze zmiany klimatu, równocześnie wspierając przyjęcie rozwiązań służących zeroemisyjności.

Robicie świetny pierwszy krok, jeśli np.:

 • dokonujecie weryfikacji powiązań między Waszą misją, zmianą klimatyczną i sprawiedliwym przejściem do świata bez emisji netto. Dokonujecie przeglądu istniejących dotacji lub programów, aby ocenić i zrozumieć, czy już i w jakim stopniu wspieracie działania korzystne dla klimatu; 
 • robicie przegląd wszystkich Waszych obecnych programów i działań, aby ustalić, w jaki sposób można wbudować w nie komponenty związane z ochroną klimatu; 
 • pogłębiacie wiedzę na temat ryzyk, jaką zmiana klimatu stanowi dla Waszej misji, programów i beneficjentów; 
 • upewniacie się, że każdy planowany nowy projekt, program lub przegląd istniejących programów również aktywnie uwzględnia możliwości wspierania sprawiedliwej transformacji; 
 • udostępniacie grantobiorcom zebraną przez siebie wiedzę i doświadczenie związane z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i adaptacji do niej; 
 • zweryfikowaliście ryzyka związane z wpływem zmiany klimatu na swoją działalność (np. jak wrażliwa jest Twoja organizacja na wstrząsy klimatyczne?). 
Przykład:

Treebeard Trust  

Organizacja przejrzała swoje istniejące programy i wprowadziła do niektórych z nich, nieklimatycznych partnerstw, elementy związane z ograniczeniem globalnego ocieplenia. Przykładowo, pracując z organizacją charytatywną Lighthouse, która miała w planach zakup i remont domu mieszkalnego dla dzieci, Treebeard Trust zainwestował w opracowanie zaawansowanego projektu bezemisyjnego ogrzewania i termomodernizacji budynku. Mimo, że wymagało to dodatkowych nakładów, było ważnym krokiem dla obu zaangażowanych organizacji.  

Jesteście na poziomie zaawansowanym, jeśli np.:

 • spotykacie się ze swoimi grantobiorcami lub partnerami, szczególnie tymi, którzy są najbardziej zagrożeni zmianą klimatu, aby określić, jakich zasobów potrzebują do zmniejszenia emisji i ograniczenia skutków globalnego ocieplenia (np. dotacje na poprawę efektywności energetycznej budynków, spotkania wirtualne zastępujące fizyczne podróże, naturalne metody gromadzenia wody dla celów użytkowych, itp.); 
 • uzupełniliście Wasze wymagania dotyczące wniosków projektowych o pytanie dotyczące ich wpływu na klimat, aby zachęcić do refleksji nad wzajemnym oddziaływaniem klimatu a celami finansowania. Przyznajecie dodatkowe punkty, jeśli projekt ma pozytywny wpływ na klimat; 
 • współpracujecie z innymi fundatorami i organizacjami w swojej dziedzinie, aby podkreślić i uwzględnić zmianę klimatu w myśleniu i działaniu (na przykład łącząc klimat i zdrowie, klimat i ubóstwo lub klimat i prawa człowieka). 
Przykład:

Fundacja Quarted Community  

Organizacja zaktualizowała wytyczne dotyczące dotacji, aby wyraźnie zaznaczyć, że przyjmuje tylko te wnioski, które zawierają działania związane z ochroną klimatu. Bada również, w jaki sposób oceniający aplikacje mogą skutecznie określić wpływ projektów ubiegających się o finansowanie na zmiany klimatu. Klimat jest także kluczowym elementem nowego funduszu związanego z Covid, który QCF oferuje, pracując strategicznie z liderami zmian klimatu, aby wzmocnić sektor i działające w nim organizacje. 

Jesteście liderem wśród innych, jeśli:

 • przeprojektowaliście swoją ogólną strategię, aby umieścić zmianę klimatu obok innych Waszych celów statutowych;  
 • dokonaliście krytycznego przeglądu swoich celów i planów programowych w obliczu rosnącego wpływu zmiany klimatu, potrzeby adaptacji oraz szybkiej i sprawiedliwej transformacji 
 • we współpracy z ekspertami dodajecie elementy potrzebne, aby Wasze cele i działania zmodyfikować pod kątem potrzeb związanych z ochroną klimatu i zrównoważoną adaptacją; 
 • wycofaliście finansowanie lub wsparcie dla działań, które nie są spójne z szybką dekarbonizacją i z utrzymaniem wzrostu globalnej temperatury poniżej 1.5c; 
 • opracowaliście plan adaptacji do zmiany klimatu dla organizacji.   
Przykład:

Dompet Dhuafa 

Muzułmańska fundacja wspierająca osoby ubogie bezpośrednimi darowiznami, ale także finansowaniem rozwoju kapitału społecznego i kampanii rzeczniczych. Opublikowana w 2021 roku Islamska Deklaracja w sprawie Zmiany Klimatu stała się inspiracją dla organizacji do połączenia zasad islamu z działaniami na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia. Zmotywowała również Dompet Dhuafa do dostosowania działalności, tak by w większym stopniu chroniła klimat.  Na swojej stronie internetowej organizacja dzieli się pomysłami na to, jak darowizny mogą być wykorzystywane do interwencji związanych z klimatem, takich jak finansowanie projektów energii odnawialnej lub szkoleń dla rolników, aby ich uprawy były bardziej odporne na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wszystkie działania fundacji zostały wzbogacone o perspektywę klimatyczną. Przykładowo, w rozmowach z ubogimi rolnikami Dompet Dhuafa zidentyfikowała – jako jeden z zasadniczych problemów utrudniających radzenie sobie z klęskami żywiołowymi – niedoinformowanie. Dlatego zorganizowała m.in. szkolenie dla dziennikarzy dotyczące reagowania na katastrofalne zjawiska pogodowe. Zbudowała również centrum wolontariatu, w którym ochotnicy są przygotowywani do skutecznych działań w przypadku wystąpienia kataklizmów. Wsparła także akcję sadzenia lasów namorzynowych przez lokalne wspólnoty jako część kampanii skierowanej do władz lokalnych, aby te pomogły regionom zbudować odporność na kryzysy klimatyczne. Dompet Dhuafa zaangażowała się także w międzynarodowy ruch klimatyczny i wymianę z innymi organizacjami filantropijnymi w celu wzmacniania wiedzy o globalnymi ociepleniu i możliwości działania.  

04

Adaptujemy nasze finanse na rzecz klimatu

Dostosowujemy plany finansowe oraz analizujemy źródła naszych funduszy, uwzględniając przejście na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Robicie świetny pierwszy krok, jeśli np.:

 • zidentyfikowaliście i zapewniliście odpowiedni potencjał w swoim zespole finansowym i / lub doradztwo zewnętrzne, aby rozwinąć podejście do klimatu w swoich funduszach oraz aktywach; 
 • dokonaliście przeglądu Waszej polityki inwestycyjnej i wiecie, w jaki sposób uwzględnić w niej problem zmiany klimatu;  
 • zrobiliście przegląd instytucji finansowych, z którymi współpracujecie (np. banki, partnerzy korporacyjni, ubezpieczyciele), analizując ich zaangażowanie i wpływ na sprawiedliwą transformację; 
 • zapraszacie prelegentów do wystąpienia przed zarządem z prezentacją na temat powiązań między dbałością o klimat a oszczędnościami finansowymi. 
Przykład:

Wates Foundation & Wates Family Enterprise Trust 

Fundacja opracowała i zatwierdziła społecznie odpowiedzialną politykę gospodarowania powierzonymi środkami. Zidentyfikowano odpowiednie kryteria odpowiedzialnego społecznie inwestowania, które uwzględniają ochronę środowiska i klimatu. Organizacja zaplanowała również przegląd swoich doradców finansowych, pod kątem ich stosunku do zmian klimatycznych. 

Jesteście na poziomie zaawansowanym, jeśli np.:

 • w rocznym planie finansowym planujcie środki na edukację pracowników; 
 • korzystacie z dostawców, którzy regularnie publikują swoje działania na rzecz klimatu (np. Raport ESG); 
 • upewniliście się, że instytucje, które dysponują Waszymi finansami, nie finansują lub wspierają wydobycia paliw kopalnych lub innych działań szkodliwych dla klimatu. 
 • współpracując z dużymi instytucjami i uwzględniacie czynniki klimatyczne w wymogach należytej staranności. Dodajecie tego rodzaju wymogi do Waszych umów z podwykonawcami czy dostarczycielami produktów lub usług. 
Przykład:

Fundacja Friends Provident 

Fundacja wykorzystała swoją pozycję akcjonariusza do wywarcia wpływu na koncern Alphabet, właściciela kanałów YouTube i Google. Ich menedżer poprosił YouTube o obniżenie priorytetu dla treści zawierających negacjonizm klimatyczny, w podobny sposób jak to jest robione dla treści ekstremistycznych, aby uniemożliwić ich monetyzację. Polityka została ogłoszona, a jej wdrażanie jest monitorowane. 

Jesteście liderem wśród innych, jeśli:

 • posiadając kapitał żelazny, zaczęliście inwestować w zielone źródła energii lub inne inicjatywy dekarbonizacyjne; 
 • uznajecie klimat jako jednego ze swoich akcjonariuszy. 
Przykład:

Rodzinna Fundacja Trottier (FFT) 

Fundacja powstała w 2000 roku, aby wspierać rozwój edukacji i nauki, promocję zdrowia i ochronę środowiska. W 2010 roku organizacja zaczęła zdawać sobie sprawę z wagi problemu zmiany klimatu. Był to moment, kiedy oficjalna polityka Kanady ocierała się o negacjonizm klimatyczny a administracja państwowa promowała projekty związane z wydobyciem paliw kopalnych. Wtedy FFT wsparła finansowo duży projekt badawczy, który miał na celu stworzenie modelu ścieżki dojścia Kanady do neutralności klimatycznej przed 2050 rokiem. Kilka lat później wykorzystała swoje środki, aby sfinansować powstanie Komisji Eko-fiskalnej, której celem było doradzanie rządowi w zakresie stworzenia alternatywnych mechanizmów ustalania cen emisji CO2. FFT zdaje sobie sprawę, że jako fundacja ma bardzo ograniczone możliwości budżetowe, aby wpływać na zmiany w zakresie polityki klimatycznej. Wierzy jednak w rolę organizacji filantropijnych jako katalizatorów zmiany. Z tą myślą stworzyła nową inicjatywę „Zaangażowane Fundacje” (Foundations Engage) – łączącą w sieć te organizacje filantropijne w Kanadzie, które, jako akcjonariusze różnych przedsięwzięć, gotowe są zrobić więcej w zakresie wywierania wpływu i rzecznictwo proklimatyczne. FFT pomogła również powołać do życia kanadyjskie zobowiązanie klimatyczne sektora organizacji filantropijnych. Aktywnie zachęca również inne organizacje do inwestowania w instytucje działające na rzecz ograniczenia zmiany klimatu i do stosowania „klimatycznego pryzmatu” przy wszelkich innych sposobach wykorzystania funduszy. 

05

Minimalizujemy nasz ślad węglowy na rzecz klimatu

Podejmujemy ambitne kroki, aby zminimalizować wpływ naszych własnych działań na klimat. Mierzymy nasz ślad węglowy i redukujemy go, szczególnie w aspekcie podróży, budynków i zaopatrzenia.

Robicie świetny pierwszy krok, jeśli np.:

 • zleciliście lub sami przeprowadziliście ocenę albo inwentaryzację tego, w jaki sposób Wasze działania przyczyniają się do zmian klimatycznych. Zidentyfikowaliście obszary, w których emisje są najwyższe i w których można je ograniczyć. (np. korzystając z dostępnych kalkulatorów obliczania śladu węglowego); 
 • zweryfikowaliście ryzyka związane z wpływem zmiany klimatu na swoją działalność (np. jak wrażliwa jest organizacja na wstrząsy klimatyczne?); 
 • wprowadziliście kroki takie jak: elektroniczny obieg dokumentów, system pracy zdalnej, zrównoważone spotkania i wydarzenia, wegański catering, selektywna zbiórka odpadów, rezygnacja z gadżetów, wolontariat ekologiczny, zrównoważone zakupy i przetargi, utrzymywanie stałej temperatury w biurze, organizacja giełdy/punktu wymian w biurze (np. siatki bumerangi, targ odzieży), wspólne dojazdy do pracy – carshering, stacja rowerowa przy biurze, dofinansowanie do karty miejskiej;  
 • zachęciliście pracowników do udziału w wydarzeniach edukujących na temat zmniejszania śladu węglowego w miejscu pracy i życiu prywatnym;
 • przygotowujecie wspólnie z pracownikami merytorycznymi strategię klimatyczną.
Przykład:

Fundacja Corra

Organizacja przeszła przez kompleksowy audyt pod względem ochrony środowiska, obejmujący zarówno miejsce funkcjonowania, jak i całą działalność. To ćwiczenie pozwoliło przygotować długą listę mniejszych i większych zmian, które powinny zostać wdrożone, aby zredukować ślad węglowy i negatywny wpływ na środowisko. Wdrażając zalecenia, organizacja przeszła w 2022 roku na zieloną energię, zmieniła politykę dotyczącą dostawców i zaczęła monitorować łańcuchy dostaw swoich podwykonawców.  

Jesteście na poziomie zaawansowanym, jeśli np.:

 • we współpracy z pracownikami określiliście priorytety redukcji emisji generowanych przez Wasze działania;  
 • ustaliliście datę, do której Wasz ślad węglowy osiągnie poziom zero netto oraz cele pośrednie w redukcji emisji;  
 • włączyliście bieżące monitorowanie emisji (np. poprzez rejestrowanie podróży, zużycia energii); 
 • opracowaliście lub zaktualizowaliście odpowiednie polityki w celu wdrożenia redukcji emisji, np. politykę zrównoważonych podróży, politykę zamówień, politykę cateringową; 
 • wspieracie grantobiorców i/lub partnerów w ocenie ich własnego śladu węglowego i wrażliwości na zmiany klimatu; 
 • zmieniacie plan dostarczania energii w biurze z konwencjonalnej na odnawialną; 
 • przeprowadzacie zewnętrzny audyt emisyjności. 
Przykład:

Arcadia

Organizacja mierzy i raportuje poziom emisji dwutlenku węgla związanych z jej operacjami. Raportuje zakres 1, 2 i 3 zgodnie z Protokołem GHG i korzysta z przewodnika, przygotowanego przez DEFRA (Departamentu Środowiska, Żywności i Polityki Rolnej rządu Wielkiej Brytanii), do swoich obliczeń. Dąży do minimalizacji emisji poprzez zmiany w polityce zamówień publicznych i podróży oraz przez kompensowanie nieuniknionych emisji za pomocą projektów certyfikowanych przez Plan Vivocertified. 

Jesteście liderem wśród innych, jeśli:

 • rozszerzyliście analizę śladu węglowego o emisje z zakresu 3 tj. z łańcucha dostaw i działań zewnętrznych (ghgprotocol.org); 
 • kontynuujecie coroczne postępy w ograniczaniu emisji z Waszych działań (np. poprzez nagrody lub zachęty dla liderów w tej dziedzinie);  
 • kompensujecie wszelkie pozostałe emisje za pośrednictwem renomowanego i certyfikowanego dostawcy. Alternatywnie do kompensacji, wewnętrznie narzuciliście cenę za jednostkę emisji, zgodną z celami porozumienia paryskiego i zainwestowaliście te środki jako dodatkowe dotacje na projekty łagodzące zmianę klimatu; 
 • dostosowujecie swoją siedzibę do standardów zrównoważonego budownictwa. 
Przykład:

Fundacja Avina

Działania fundacji oparte są na trzech filarach: działaniach na rzecz klimatu, demokratycznych innowacjach oraz sprawiedliwej i regeneratywnej gospodarce, które łącznie prowadzić mają do systemowej transformacji. Mimo, iż wysiłki na rzecz ograniczenia własnych emisji zawsze były wpisane w sposób funkcjonowania organizacji, w 2019 r. roku Avina przyjęła zasadę „każda tona CO2 ma znaczenie” i postanowiła osiągnąć neutralność klimatyczną w swoich działaniach i projektach do 2025 roku. Zespół fundacji opracował strategię, planując krok po kroku, jak zbudować wewnętrzne warunki do osiągnięcia tego celu. Kierownictwo wyższego szczebla firmy Avina wspierało ten proces od samego początku. Biorąc pod uwagę liczbę zmian wymaganych do osiągnięcia neutralności węglowej, wsparcie ze strony dyrektora generalnego i dyrektora operacyjnego miało fundamentalne znaczenie dla budowania świadomości wśród wszystkich pracowników i partnerów. Pierwszym krokiem było zmierzenie emisji gazów cieplarnianych Aviny w 2019 r. w celu ustalenia poziomu bazowego. Emisje Aviny wyniosły łącznie 413,54 tCO2eq8 co, dla porównania, jest podobne do rocznej emisji 100 samochodów, a ich głównym źródłem były podróże lotnicze. Podstawowym wyzwaniem instytucjonalnej strategii fundacji było zwiększenie zaangażowania pracowników w proces redukcji emisji, ponieważ wymaga on generowania większej liczby danych, narzuca codzienne ograniczenia i tworzy więcej pracy. Kluczem do rozwiązania tego problemu okazała się prezentacja, w której przedstawiono już dokonane postępy jako część większych wysiłków.  Głównym instrumentem wspierającym zaangażowanie stał się system zarządzania emisjami, który jest otwarty dla pracowników i może być wykorzystywany jako narzędzie do inspirowania zrównoważonych nawyków oraz zmiany zachowań 

06

Zabieramy głos na rzecz klimatu

Szukamy sposobów współpracy, aby wzmocnić głosy społeczności aktywnie wspierających rozwiązania przyjazne dla klimatu. Zachęcamy naszych głównych interesariuszy, partnerów i beneficjentów, w tym firmy, gminy lub administrację publiczną, organizacje społeczne, darczyńców i sponsorów, osoby fizyczne lub ruchy społeczeństwa obywatelskiego, aby również wspierali te działania.

Robicie świetny pierwszy krok, jeśli np.:

 • upubliczniliście informację o tym, że podpisaliście Deklarację i wyjaśniliście, dlaczego jest to ważne dla Waszej organizacji;  
 • nawiązaliście współpracę ze społecznościami i innymi organizacjami działającymi dla klimatu, zajmującymi się działalnością zbliżoną do Waszej;
 • w swoim planie komunikacji uwzględniliście informację o zmianie klimatu i podpisanej przez Was Deklaracji. 
Przykład:

Fundacja Quarted Community

Organizacja, korzystając z opublikowanego przez siebie raportu na temat zmian klimatu i filantropii z 2021 roku, rozmawia z lokalnymi organizacjami, filantropami i władzami lokalnymi, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze finansowanie może najlepiej wspierać regionalne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. 

Jesteście na poziomie zaawansowanym, jeśli np.:

 • aktywnie promujecie Deklarację wśród społeczności sektora organizacji społecznych w Polsce; 
 • w komunikacji zewnętrznej zapewniliście osobom i społecznościom najbardziej zagrożonym zmianą klimatu możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się na temat ich doświadczeń (np. zlecając nagranie wideo lub prowadzenie bloga albo udostępniając swoje kanały w mediach społecznościowych); 
 • wspieracie lokalnych liderów i uczycie ich, jak mówić o klimacie, aby zostać zrozumianym;  
 • dołączyliście Wasz głos i wsparcie do działań na rzecz klimatu w kraju lub regionie. Podpisujecie się pod postulatami innych organizacji; 
 • angażujecie dziennikarzy, influencerów, naukowców do dzielenia się Waszym przekazem;  
 • angażujecie Waszą społeczność w social mediach do podejmowania działań, zaangażowania się i zabierania głosu. 
Przykład:

Lankelly Chase

Organizacja postanowiła zaangażować się w kampanię studencką „Zainwestuj w zmianę” i weszła w skład Grupy Sterującej kampanii, aby wesprzeć promocję korzystnych dla klimatu praktyk inwestycyjnych na brytyjskich uczelniach. Zwołała także grupę roboczą inwestorów charytatywnych, aby wspólnie wypracować i wdrożyć odpowiednie kroki związane z progami ekologicznymi dla praktyk inwestycyjnych, w tym między innymi budżet węglowy. 

Jesteście liderem wśród innych, jeśli:

 • zidentyfikowaliście cel związany z ochroną klimatu – powiązany z Waszą misją. Przejrzeliście istniejące kampanie, różnorodne organizacje i społeczności, które mogą przyczynić się do realizacji tego celu, i podjęliście współpracę na rzecz prowadzenia skutecznych działań rzeczniczych; 
 • organizujecie co najmniej jedno spotkanie lub wydarzenie każdego roku dla osób niebędących sygnatariuszami, aby zachęcić ich do zapoznania się i wsparcia ruchu Organizacje społeczne na rzecz klimatu; 
 • tworzycie system wsparcia dla aktywistów klimatycznych. Oferujecie wsparcie psychiczne, mentoring, zasoby wiedzy i pomoc rzeczową; 
 • nawiązujecie koalicje z innymi organizacjami, aby wspólnie jeszcze skuteczniej lobbować za zmianami systemowymi w zakresie ograniczenia emisji oraz sprawiedliwej transformacji; 
 • organizujecie kampanię społeczną na temat związanych ze zmianą klimatu zagadnień, które są najbliższe Waszej działalności skierowanej do Waszych beneficjentów lub szerszego grona odbiorców. 
Przykład:

Fundacja Friends Provident

Organizacja została powołana, aby doprowadzić do sytemowej zmiany w sposobie funkcjonowania gospodarki. Angażuje się w szereg działań mających na celu zmianę norm i praktyk systemu finansowego. 

Aby wywrzeć wpływ na inne instytucje i przekonać je do uwzględnienia potrzeb związanych z ograniczeniem wzrostu globalnej temperatury, fundacja postanowiła wykorzystać przede wszystkim swoją rolę jako akcjonariusza różnych przedsiębiorstw. Korzystając z przypisanych do tej funkcji praw dotyczących kształtowania procesów decyzyjnych spółek (prawo głosu przy podejmowaniu kluczowych decyzji, takich jak wybór członków zarządu, fuzje, przejęcia i główne działania korporacyjnych) lub nawiązując dialog z zarządem spółki w celu wyrażenia obaw, zadawania pytań i przekazywania informacji zwrotnych, FPF stara się zapewnić, że jej inwestycje będą miały pozytywny wpływ na klimat. Przykładowo, we współpracy z Royal London Asset Management, FPF wykorzystała swoją pozycję udziałowca, aby wpłynąć na firmy energetyczne, takie jak SSE Energy Services – jednego z największych brytyjskich dostawców energii – do opublikowania pierwszej na świecie formalnej strategii sprawiedliwej transformacji energetycznej w 2020 r. W odpowiedzi, na dorocznym walnym zgromadzeniu, SSE ogłosiło, że włączy czynniki społeczno-ekonomiczne do swojej strategii dekarbonizacji. W następnym roku wiele innych firm energetycznych poszło za tym przykładem, publikując strategie sprawiedliwej transformacji energetycznej. FPF zachęca również inne organizacje do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób ich inwestycje mogą pomóc w walce z kryzysem klimatycznym. We współpracy ze Students Organising for Sustainability – UK, Charities Responsible Investment Network i Responsible Investment Network – Universities, FPF sformułowała także deklarację COP26 w zakresie oczekiwań klimatycznych właścicieli aktywów. 

07

Raportujemy nasze działania na rzecz klimatu

Będziemy corocznie gromadzić i publikować informacje na temat działań, które podjęliśmy w odniesieniu do sześciu wymienionych powyżej celów, aby dzielić się naszymi postępami i identyfikować obszary wymagające poprawy. Będziemy rozwijać nasze zaangażowanie, współpracę i uczyć się od siebie nawzajem.

Robicie świetny pierwszy krok, jeśli np.:

 • ustanowiliście mechanizm corocznego publicznego raportowania postępów w ramach Deklaracji, np. uwzględniając działania na rzecz klimatu w swoim raporcie merytorycznym; 
 • poinformowaliście swoich beneficjentów o podpisanej Deklaracji i na bieżąco relacjonujecie kroki, jakie podjęliście w celu jej realizacji; 
 • używacie mediów społecznościowych lub innych kanałów publicznej komunikacji, aby podzielić się historią o Waszych działaniach podejmowanych w związku z klimatem; 
 • bierzecie udział w spotkaniach mających na celu wymianę międzyorganizacyjną i uczenie się od siebie. 
Przykład:

Arcadia

Organizacja jest częścią sieci Fit for the Future oraz Environmental Funders i regularnie uczestniczy w dyskusjach i wydarzeniach. Przekazuje również dane na temat swojej działalności na rzecz środowiska, aby pomóc w ocenie trendów i luk w finansowaniu. Udostępnia swoje roczne raporty zrównoważonego rozwoju.  

Jesteście na poziomie zaawansowanym, jeśli np.:

 • przyjęliście mechanizm wspierający organizacyjne uczenie się i zarządzanie wpływem w odniesieniu do działań na rzecz klimatu; 
 • opracowaliście wskaźniki (KPI), za pomocą których będziecie mierzyć swoje postępy w każdym z punktów Deklaracji; 
 • dzielicie się w otwarty sposób doświadczeniami z realizacji Deklaracji i wdrażania postanowień z nią związanych. Informujecie nie tylko o swoich sukcesach, ale także o trudnościach, jakie napotykacie i sposobach radzenia sobie z nimi. Aktywnie wykorzystujecie swoje doświadczenia i zdobyty know-how do wspierania innych organizacji, doradzania im.  
Przykład:

Community Foundations of Canada (CFC) – sieć funduszy lokalnych w Kanadzie 

Niewielka grupa pracowników dokonała analizy porównawczej zrównoważonej pracy innych firm i zainspirowana tym działaniem, stworzyła Zielony Zespół, który później przekształcił się w organizacyjny Komitet Zrównoważonego Rozwoju. Jako naczelną zasadę przyjęli „walk the talk” i skupili się na pogłębieniu dyskusji na temat klimatu wewnątrz organizacji. Podczas wewnętrznych warsztatów dyskutowali z innymi pracownikami CFC o tym, które aspekty ich codziennej pracy należy zmienić z perspektywy środowiskowej. Ponieważ ustalenia nie przyniosły rewolucji, na początku 2020 r. Zielony Zespół przeprowadził wywiady ze wszystkimi pracownikami CFC na temat motywacji i barier dla zrównoważonych zachowań. Wynikało z nich, że ograniczeniem nie jest ani brak informacji, ani brak chęci do działania, ale że wymagana jest głębsza zmiana zachowań. Po zebraniu spostrzeżeń Zielony Zespół opracował strategię zmiany. Chcieli oprzeć swoje zalecenia na solidnych badaniach, dowodach i dogłębnym zrozumieniu kultury organizacyjnej. W efekcie tych prac przygotowali strategię, która łączy kwestie, na których ludziom naprawdę zależy – takich jak priorytetowe traktowanie ich zdrowia – z praktykami zrównoważonego rozwoju. Strategia jest sukcesywnie wdrażana, a tymczasem Zielony Zespół kontynuuje monitoring procedur i działań organizacji, aby zapewnić stałe doskonalenie rezultatów.  

Jesteście liderem wśród innych, jeśli:

 • pracujecie nad zapewnieniem zewnętrznej, niezależnej weryfikacji lub certyfikacji swoich postępów w jednym lub kilku z powyższych obszarów;  
 • aktywnie oferujecie pomoc innym organizacjom, w tym organizacjom lokalnym, które chcą podjąć kroki przeciwdziałające zmianie klimatu; 
 • angażujesz się w partnerstwo/partnerstwa z innymi organizacjami, aby w ramach bezpośredniej wymiany otwarcie dzielić się wyzwaniami, poddawać ocenie swoje starania i wspierać wzajemnie w realizacji celów. 
Przykład:

Fundacja Pan American Development (ADF) 

Organizacja jest częścią amerykańskiego systemu ochrony praw człowieka, ale zachowuje niezależny status. Koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb słabszych grup społecznych, promowaniu zrównoważonych źródeł utrzymania i wspieraniu ochrony praw i sprawiedliwości społecznej. Po podpisaniu amerykańskiego porozumienia organizacji pozarządowych Climate Compact, ADF zdecydowała się publicznie ogłosić zobowiązanie do uwzględnienia ochrony klimatu w swoich działaniach, stawiając na całkowitą transparentność. Porozumienie zobowiązuje sygnatariuszy do oceny „głównych kategorii i źródeł emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i odpadów w siedzibie głównej organizacji, biurach krajowych i terenowych; rozważenie przeprowadzenia badania bazowego tych aspektów przy użyciu protokołu gazów cieplarnianych (GHG) lub innych powszechnie uznanych standardów branżowych”. 

Przez trzy kolejne lata (2019-2021) organizacja mierzyła swój ślad węglowy, podając wyniki na stronie internetowej. Publicznie informowała również o trudnościach z realizacją planu redukcji emisji, generowanych przez zdecentralizowaną strukturę i sieciowość. Podjęła jednocześnie działania na rzecz zachęcenia wszystkich swoich organizacji partnerskich do postawienia sobie ambitnych celów redukcyjnych, wypracowując politykę win-win. W jej ramach koncentruje się zarówno na zrozumieniu indywidualnych motywacji do zmiany, jak i wsparciu w takim formułowaniu celów przejściowych, które pozwolą na szybkie rezultaty. ADF planuje stać się neutralna klimatycznie do 2025 roku.  

Dołącz do nas

Jak dołączyć do organizacji, które już działają na rzecz klimatu?

 1. Zapoznaj się z treścią Deklaracji;
 2. Przekonaj zarząd swojej organizacji, że jest to właściwy krok na drodze do Waszego rozwoju i dla Waszych beneficjentów;
 3. Wypełnij formularz.

Po przesłaniu formularza otrzymasz od nas krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Następnie zaprosimy Cię na 20-minutową rozmowę online, abyś mógł zadać nam swoje pytania i żebyśmy my z kolei ułatwili zrobienie pierwszego kroku na drodze do osiągnięcia neutralności węglowej.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko

FAQ

Tak.

W zakładce: Baza Wiedzy.

Każdy punkt Deklaracji posiada propozycję wdrożenia go w 3 krokach zaawansowania, znajdziesz w nim przykłady działań, które możesz podjąć od razu. Możesz także skontaktować się z nami, połączymy Cię z organizacją, która jest już zaawansowana w działaniach.

Tak, wszystkie organizacje, które podpisały deklarację zapraszane są na cykliczne spotkania sieciujące oraz inne spotkania podnoszące wiedzę i kwalifikacje.

Nie, podpisanie deklaracji jest dobrowolne, nie spodziewamy się, że w pierwszym roku od podpisania organizacja podejmie działania we wszystkich punktach Deklaracji. Będziemy jednak motywować i wspierać Was, abyście regularnie podnosili sobie poprzeczkę i rozwijali się w stronę neutralności węglowej.

Nie. W pierwszym roku od podpisania deklaracji zachęcamy do wyboru 1-2 punktów, które najbardziej wpisują się w Wasze dotychczasowe działania. Wiemy, że wdrożenie deklaracji jest procesem i każda organizacja przechodzi go w innym tempie.

Nie. Kroki, które wypisaliśmy są przykładowymi działaniami, które można podjąć w ramach danego punktu. Ostatecznie to Ty decydujesz w jaki sposób zrealizujesz wybrany punkt deklaracji.